1. avtal för hunddagisplats på annelunds gård
Syftet med avtalet är att klargöra riktlinjer kring dagvården av hund. Avtalet förtydligar även ansvarsfördelningen mellan hundägaren och hunddagiset under tiden hunden vistas på dagiset. På hunddagiset rastas hunden med andra hundar den känner igen och får på så sätt motion och träning i naturligt flockbeteende. Allt under uppsyn av välutbildad hunddagispersonal. Hunddagiset eftersträvar hundgrupper som trivs ihop och känner varandra. Därför tas i första hand hundar emot som har för avsikt att återkomma under en längre tid.
Ansvarig för hunddagiset är Leonard Knutsson, Annelunds Gård
1 § Öppetider

Avlämning görs mellan mellan klockan 07.00 och 08.30.
Hämtning 16.00 - 17.30. Sen hämtning debiteras med 400 SEK/ påbörjad halvtimme. Hunddagiset förbehåller sig rätten att ändra tiderna och kostnaderna med 30 dagars varsel.
Dagiset håller stängt alla aftnar samt röda dagar till aftnar , mellan jul och nyår är det även stängt. Priset är reglerat i månadskostnaden. 
2 § Dagsavtal
I mån av plats tar Hunddagiset även emot hundar över dagen. Avgift tas då ut för varje utnyttjad dag men plats kan inte reserveras. Samma krav ställs i övrigt.
3 § Tillsvidareplats
Avtal till vidare skrivs per månad och gäller nästföljande kalendermånad 27:e .Avtalet gäller tills vidare tills det sägs upp. Tillsvidareavtalet sägs upp med en månads varsel.
4 § Inskolning
Under den första månaden hunden vistas på dagiset sker inskolning. Skulle det visa sig att hunden inte fungerar eller inte mår bra på dagiset kan Hunddagiset säga upp avtalet med omedelbar verkan. Hundägare har då rätt att få tillbaka avgiften för den del som inte utnyttjas.
5 § Försäkring
Hunden skall alltid inneha giltig livs- och veterinärsförsäkring. Hundägaren skall ha giltig hemförsäkring. Försäkringsbevis ska uppvisas vid registrering
6 § Vaccination
Hunden skall innan mottagning vara vaccinerad mot: Valpsjuka, Parvovirus och HCC. Maximalt 1 år mellan vaccinationerna.
Hunden skall även vara nyavmaskad. Vaccinationsintyg kontrolleras vid registrering.
7 § Id-märkning
Hunden ska vara chip- eller öronmärkt samt registrerad vid Jordbruksverket. Detta kontrolleras vid registrering
8 § Hunden
Hunden skall vara fullt friskt vid avlämnande på hunddagiset. Hunden måste vara över 6 månaders för att kunna tas emot. Hunden skall vara rastad när den kommer till hunddagiset. Hunddagiset tar ej emot kamphundar!
9 § Tiks löpperiod
Löpperioden beräknas till ca tre veckor och under denna tid tas den ej emot på dagiset. Eftersom tiken behåller sin plats på dagiset görs inget avdrag på taxan under tiden då tiken är frånvarande. Efter löpperioden skall tiken schamponeras före den tas emot på dagiset. Skulle tik börja löpa under vistelsen på dagis så debiterar vi dubbel avgift för det uppkomna merarbetet.
10 § Utrustning
Hunddagiset tillhandahåller rengjord vattenskål. Hundägaren skall vid avlämnandet medföra koppel och halsband samt filt eller hundkorg samt ev. leksaker (inga pipleksaker). Allt materiell skall tas hem på fredag för tvätt/vård. Hunddagiset städas varje dag.Hunddagiset storstädas och desinfiseras på helgen.
11 § Foder
Hunden skall skall vara utfodrad när den avlämnas. Normalt sker ingen utfodring på dagiset men behövs utfodring under dagen kan detta avtalas.
12 § Hämtning/lämning av annan än hundägaren
Om någon annan har rätt att hämta eller lämna hunden på dagiset skall hundägaren meddela Hunddagiset att denna person har tillstånd för att hunden ska kunna tas emot eller lämns ut.
13 § Akut veterinärvård
Hunddagiset förbehåller sig rätten att bedöma om akut veterinärvård krävs och agera därefter. Hundägaren är ersättningsskyldig för de direkta kostnader som uppstår.
14 § Kostnad
Aktuella uppgifter om priser för dagisplats finner du under Hunddagis r. Kostnaden kan komma att ändras och prisändring meddelas i sådana fall med 30 dagars varsel.
15 § Betalning
Betalning sker i förskott den 27:e månaden innan hunden anländer. Vid sen betalning har Hunddagiset rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Dagstaxan betalas vid avlämning.
16 § Hunddagisets ansvar
Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn,god kontakt och att rasta hunden regelbundet. Om hunden eller medförd materiell skulle skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller då vi rastar hunden är Hunddagiset skyldigt att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det är visat att skadan vållats av bristande tillsyn, bristfälligheter i lokalerna eller annan oaktsamhet från hunddagisets sida. Ersättning utgår i dessa fall endast med belopp som ej ersätts av hundens försäkring eller annan försäkring som hund ägaren tecknat (tex. hemförsäkring).
17 § Hundägarens ansvar för hunden under tiden hunden är på dagiset.
Hundägarens ansvarar för skada som hunden vållar på sak eller person/hund. Om ni har en hund som klättrar på staket ska hundägare informera hunddagiset vid bokning. Hunddagiset tar ej ansvar för rymningsbenägna hundar.
18 § Oförutsägbar stängning av dagiset
Om hunddagiset måste stänga under en period på grund av yttre omständigheter.. Om hunddagiset måste stänga pga sjukdom eller andra personalbrister.
19 § Avtalets upphörande
Omedelbar uppsägning kan även ske vid vårdslöshet eller avtalsbrott från motparten. Motparten är då ersättningsskyldig för skada som uppstått till följd därav.
20 § Avtalsbrott
Utebliven hämtning ses som avtalsbrott och skadestånd tas ut för kostnader och skada. Detta sker utöver tilläggsavgiften för sen hämtning. Hämtningen anses utebliven efter midnatt.
Hunddagiset äger vid utebliven hämtning rätt att förfoga över hunden på sätt Hunddagiset anser lämpligast.


Heltidsplats fr.o.m.: .........................
Undertecknande parter har tagit del av och godkänner innehållet i detta avtal. Detta kontrakt har upprättats i två exemplar varav parternas fått varsitt.
Annelunds Gårds Hunddagis                                   Hundägare
Leonard Knutsson


2.
Förfrågan om plats på vårt hunddagis - godkänn avtal och teckna hunddagisförfrågan
Var noga med att läsa igenom hela avtalet innan du skickar in din förfrågan om plats på Annelunds Gårds hunddagis.
Observera att endast hundens ägare kan ingå avtal om hunddagisplats.
Förfrågan - Hunddagis